کاغذ صافی کاغذی نیمه‌تراوا است که به شکل عمودی در مسیر یک محلول (و یا حتی هوا) گذاشته می‌شود تا در برابر عبور محلول سد ایجاد کند و به این طریق باعث صاف شدن محلول و جداسازی ذرات جامد از آن گردد. این نوع کاغذ…