اسپکتروفتومتر چیست؟ اسپکتروفتومترها دستگاه های اندازه گیری رنگ برای ثبت و ارزیابی رنگ ها هستند. به عنوان بخشی از یک برنامه برای کنترل و اطمینان از کیفیت رنگ، آنها توسط صاحبان برند و طراحان برای تعیین مشخصات رنگ و ارتباطات، و توسط تولید کنندگان برای…