حلال در شیمی چه کاربردی دارد؟ به طور کلی، منظور ما از حلال، “مایع” است که می تواند یک ماده شیمیایی دیگر (جامد، مایع یا گاز) را حل کند. تفاوت حلال با واکنش دهنده این است که هیچ واکنش شیمیایی بین ماده محلول و حلال…