اصول نگهداری مواد شیمیایی خطرناک: بعضی از مواد شیمیایی خاصیت جذب اکسیژن دارند و به تدریج گرم می‌شوند و خود‌به‌خود آتش می‌گیرند. ترکیب برخی مواد شیمیایی با یکدیگر تولید ماده سومی می‌کند که ممکن است خودبه‌خود آتش بگیرد یا منفجر شود. برخی مواد شیمیایی در…